Skip to main content

Privacy beleid

Mahorokan Topjudo Instituut gevestigd en kantoorhoudende te Maassluis (3142 NN) aan de Rozenlaan 4, hierna te noemen “Mahorokan Topjudo Instituut” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Mahorokan Topjudo Instituut verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Mahorokan Topjudo Instituut u over de manier waarop Mahorokan Topjudo Instituut uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de diensten die door Mahorokan Topjudo Instituut worden aangeboden.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Mahorokan Topjudo Instituut verwerkt persoonsgegevens, gegevens van onze leden. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.
Bij het aangaan van een abonnement bij Mahorokan Topjudo Instituut verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een abonnement bij Mahorokan Topjudo Instituut hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Mahorokan Topjudo Instituut worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s, informatie die je eventueel aan Mahorokan Topjudo Instituut hebt opgegeven, jouw financiële status bij Mahorokan Topjudo Instituut (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).

2. Diensten en verbetering van diensten Mahorokan Topjudo Instituut

Mahorokan Topjudo Instituut verwerkt jouw gegevens om onze sport en fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de Club krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de PFT app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Mahorokan Topjudo Instituut kan je gegevens ook gebruiken om je te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Mahorokan Topjudo Instituut uitvoeren, geeft Mahorokan Topjudo Instituut je e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

3a. Website

In kaart brengen van website bezoek. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mahorokan Topjudo Instituut gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of telefoonnummer.

3b. Social media

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Mahorokan Topjudo Instituut verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of telefoonnummer. Mahorokan Topjudo Instituut krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

Mahorokan Topjudo Instituut geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Mahorokan Topjudo Instituut voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Mahorokan Topjudo Instituut een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Mahorokan Topjudo Instituut op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

Mahorokan Topjudo Instituut maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Mahorokan Topjudo Instituut ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@mahorokantopjudo.nl. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te verwijderen kan dat in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zijn je persoonsgegevens verwijdert dan kun je geen gebruik meer maken van de diensten van Mahorokan Topjudo Instituut.

Artikel 5 Cookies

Het is mogelijk dat Mahorokan Topjudo Instituut een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.mahorokan.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Mahorokan Topjudo Instituut

Mahorokan Topjudo Instituut heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Mahorokan Topjudo Instituut verwerkt ten behoeve van www.mahorokan.nl. Mahorokan Topjudo Instituut accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

Mahorokan Topjudo Instituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

Mahorokan Topjudo Instituut behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via mti.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van mti.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.mahorokan.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.